หน้าแรก
โรงเรียน
บุคลากร
กิจกรรม
ติดต่อ

ระวัติความเป็นมา                           

มีเนื้อที่ทั้งหมด  7  ไร่  3  งาน  64  ตารางวา 
เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  2500  โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  73  คน มีนายสำรวย พรหมจรรย์ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
10  พฤษภาคม  2513  ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ก  จำนวน  4  ห้องเรียน
19  สิงหาคม  2524   ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102  จำนวน  3  ห้องเรียน
ปัจจุบันเปิดทำการสอน  ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่  1  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนทั้งหมด  51 คน เป็นชาย 28  คน  เป็นหญิง  23  คน มีข้าราชการครู  5  คน ผู้บริหาร  1 คน  ครูผู้สอน  4  คน  เป็นชาย  2  หญิง  3  คน
 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน  (vision)

      โรงเรียนบ้านม่วงคำจัดการศึกษาร่วมกับชุมชน เน้นคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้นักเรียนมีวินัย  มีคุณธรรม  และจริยธรรมตามหลักของพุทธศาสนา  มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  มีนิสัยรักการอ่าน  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  คอมพิวเตอร์  ภายใน  ปีการศึกษา  2550

 
พันธกิจ  (Mission)
 • จัดการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา
 • จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้กับนักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมตามหลักพุทธศาสนา
 • รู้จักดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง
 • สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม
 • ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  คอมพิวเตอร์
 • ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีนิสัยรักการอ่าน  การเขียน  การค้นคว้า
 • จัดกิจกรรมที่หลากหลายในการเรียนการสอนตรงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ปรัชญาในการทำงาน

ตรวจสอบทุกขั้นตอน  บุคลากรเอาใจใส่  บริการด้วยหัวใจ  เชื่อถือได้ทุกผลงาน

 
สีประจำโรงเรียน

สีน้ำเงิน   -   สีขาว

สีน้ำเงิน   หมายถึง    ความอดทน  ความหนักแน่น
สีขาว        หมายถึง     ความบริสุทธิ์
 
หลักสูตร และการจัดการเรียนรู้

เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้  โรงเรียนบ้านม่วงคำ  กำหนดโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ดังนี้

āļ—      ระดับช่วงชั้น  แบ่งเป็น 2 ช่วงชั้นดังนี้

        ช่วงชั้นที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

ช่วงชั้นที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

กำหนดสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยองค์ความรู้  ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้และคุณลักษณะ  ค่านิยม  คุณธรรม จริยธรรมของ         ผู้เรียนเป็น 8  กลุ่มสาระ  ดังนี้

 •      ภาษาไทย

 •      คณิตศาสตร์

 •      วิทยาศาสตร์

 •      สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 •      สุขศึกษาและพลศึกษา

 •      ศิลปศึกษา

 •      การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 •      ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แบ่งเป็น  2 ลักษณะดังนี้
 • กิจกรรมแนะแนว

 • กิจกรรมนักเรียน  ได้แก่

 • กิจกรรมลูกเสือ – ยุวกาชาด

 • กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

 • กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต

 • กิจกรรมสร้างเสริมประสิทธิภาพในการเรียน

มาตรฐานการเรียนรู้
หลักสูตรสถานศึกษากำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่ม  ที่เป็นข้อกำหนดคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้  ทักษะ  กระบวนการ  คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมของแต่ละกลุ่ม เพื่อใช้เป๋นจุดมุ่งหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ซึ่งกำหนดไว้ 3 ลักษณะคือ
 • มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน   เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาในแต่ละช่วง ชั้น คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

 • ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี  เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้    เมื่อผู้เรียนจบในสาระการเรียนรู้รายปีของช่วงชั้นนั้นๆ

ทิศทางในอนาคต

จากการศึกษาข้อมูลและความต้องการของชุมชนแล้ว  โรงเรียนบ้านม่วงคำโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านม่วงคำและบุคลากรในโรงเรียนได้กำหนดทิศทางในอนาคต/ความคาดหวัง/วิสัยทัศน์ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น  การเรียนรู้และการสอน การบริหารคุณภาพ การมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรการเรียนรู้ โครงการที่จะดำเนินการต่อเนื่องไปในอนาคต   พอสรุปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในอนาคต ดังนี้

 • โรงเรียนบ้านม่วงคำ ได้มาตรฐานตามมาตรฐานโรงเรียน ของ สมศ.

 • นักเรียนเป็นผู้ที่มีความสำคัญที่สุดของโรงเรียน โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนที่มีความอิสระ พร้อมด้วยความมั่นใจในตนเองและประกอบด้วยทักษะด้านต่างๆที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 • ระบบการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดตามสภาพความเป็นจริงและสอดคล้องกับสภาพและความต้องการของชุมชน

 • โรงเรียน  ชุมชม  มีส่วนร่วมช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาโรงเรียนและปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของโรงเรียนและชุมชนด้วยความเต็มใจ สมัครใจ และด้วยความเป็นเจ้าของร่วมกัน

 • ครูทุกคนรักและมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง อยู่เสมอ

 • โครงการที่ปฏิบัติมุ่งเน้นสร้างทักษะและส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน

โดยภาพรวมแล้วโรงเรียนบ้านม่วงคำ  เน้นการจัดการศึกษา ในระดับประถมศึกษา  โดยมุ่งพื้นฐาน  3  ประเด็น  คือ คุณภาพ    ความเสมอภาค   และความสอดคล้องกับสภาพที่เด็กเคยชิน  เนื่องจากการเปลี่ยนสภาพให้เด็กแตกต่างจากเด็กเคยชินมากเกินไป เด็กจะปรับตัวหรือยอมรับไม่ค่อยได้  ฉะนั้น จึงต้องหาความพอดีระหว่าง  คุณภาพ  ความเสมอภาคและความสอดคล้องในด้านภาษาไทย วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ควรเน้นการศึกษาธรรมชาติรอบตัว เพื่อจะเสริมสร้างความสนใจใฝ่รู้และ     รักธรรมชาติแวดล้อมอันจะทำให้การเรียนในระดับประถมศึกษามีรากฐานมั่นคง

 

เป้าหมายของโรงเรียน ( School    Goals )

ตามความต้องการของชุมชนโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านม่วงคำ  บุคลากรในโรงเรียน และชุมชน ได้มีความเห็นและคาดหวังให้โรงเรียนบ้านม่วงคำ ได้ดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จภายในช่วงระยะเวลาตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของโรงเรียน ในระยะเวลา 4    ปี คือ ปีการศึกษา  2548 ถึง ปีการศึกษา  2551

ด้านบริหารและการจัดการ

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์

ผลสำเร็จ

1.โรงเรียนใช้แผนในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ                                                      

1.จัดระบบข้อมูลให้ครบถ้วน  ตรงกับความต้องการและทันกับการใช้งาน

2.เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน

3.จัดระบบงานให้ชัดเจนคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

4.ควบคุมกำกับติดตามนิเทศ

1.ลดความช้ำซ้อนของงานในหน่วยงาน

2.บุคคลกรปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวตรงความรู้ความสามารถ

3.การบริหารหน่วยงานบรรลุตามเป้าหมาย

2.โรงเรียนประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาเพื่อพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน

 

1.ประสานงานขอความร่วมมือกับกรรมการโรงเรียนชุมชนผู้ปกครองและหน่วยงานอื่นในการพัฒนาโรงเรียน

1.บ้าน ชุมชนและโรงเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

2.โรงเรียนได้รับแรงสนับสนุนจากชุมชนในทุกด้าน

3.โรงเรียนจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าประสงค์

1.จัดกิจกรรมทางวิชาการ

2.จัดกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน

3.จัดแห่งความรู้ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน

4.จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้

1.นักเรียนมีอิสระในการเรียน

2.โรงเรียนมีแหล่งความรู้สำหรับศึกษาค้นคว้า

3.อาคารสถานที่น่าอยู่น่าเรียน

            ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์

ผลสำเร็จ

1. วางแผนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรความต้องการของนักเรียนในท้องถิ่น            

                                     

1.จัดทำแผนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร

2.ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร

3.ปรับปรุงแผนการสอนให้เหมาะกับสภาพการณ์

1.นักเรียนนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

2.จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

1.จัดแหล่งความรู้ให้หลากหลาย

2.ส่งเสริมการค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง

3.ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดี

1.นักเรียนได้ความถนัดและอิสระด้านความคิด

2.นักเรียนได้เลือกโอกาส

           ด้านอาคารเรียนและวัสดุอุปกรณ์

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์

ผลสำเร็จ

1.  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร ประกอบให้อยู่ในสภาพปกติและใช้การได้

 

1.ประสานงานกับคณะกรรมการโรงเรียนชุมชนและผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน

2.จัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างบ้านโรงเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันและร่วมกันหาแนวทางพัฒนาโรงเรียน

1.บ้านโรงเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

2.ชุมชนรักและหวงแหนโรงเรียนร่วมกัน

2.จัดหาซื้อสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

 

1.ประชุมวางแผนปรึกษาหารือร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้อง

2.สำรวจสะภาพปัจจุบันปัญหา

3.แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานจัดหาทุน

1.โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน

 2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

               ด้านบุคลากร

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์

ผลสำเร็จ

1.สนับสนุนให้บุคลากรเกิดความมุ่งมั่นในการพัฒนา

1.ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจัดสวัสดิการสิ่งอำนวยความสะดวก

1.บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน

2.การพัฒนาในทุกด้านประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมาย

           ด้านการตรวจสอบรายงาน

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์

ผลสำเร็จ

1.โรงเรียนประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ

1.ควบคุมกำกับติดตามงานตามแผน

2.นิเทศงานที่ได้ดำเนินการ

3.จัดระบบงาน ชัดเจนสะดวกในการ ปฏิบัติ

1.ระบบการปฏิบัติงานมีระเบียบแบบแผนสะดวกในการตรวจสอบ

2.บุคลากรรักและเข้าใจตลอดจนรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

 
อาคารสถานที่

ที่

รายการ

แบบ

จำนวนห้อง

ใช้การได้

1

2

3

4

5

6

7

8

อาคารเรียน  1

อาคารเรียน  2

อาคารเรียนอเนกประสงค์

ห้องส้วม

เรือนเพาะชำ

ห้องพักครู

โรงรถ

บ้านพักครู

ป.1 ก

สปช.102/26

สปช.202/26

สปช.601/26

พ.1

สร้างเอง

สร้างเอง

สามัญ

4

3

1

4

1

1

1

1

4

3

1

4

-

1

1

1

 
 
 
 
 
 
 

By : Information and Innovation Hall ,Kasetsart University ,0-2942-8533-4  www.iih.ku.ac.th